دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻼﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ

0 247

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻼﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ

این مقاله توسط وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت دﻓﺘﺮ ﭘﻴﺶ آﮔﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺴﺎرت ﻋﻮاﻣﻞ زا منتشر شده و در سال ۱۳۹۳ توسط ، افشین ولایی تهیه ، تنظیم و گرد آوری شده است.

مقدمه

بيماري بلاست برنج ناشي از قارچ Pyricularia grisea(Cook) Sacc كه فرم جنسي آن Magnaporthe grisea (Hebert) Barr میباشد

عامل بيماري زا ممكن است تمام قستهاي هوايي گياه برنج مانند برگ، يقه، گره، ميان گره، گردن خوشه، و ديگر بخش هاي خوشه، و گاهي غلاف برگ را در مراحل مختلف رشدي آلوده كند. ولي نشانههاي ظاهري آن بيشتر بر روي برگها مشاهده ميگردد. يك ضايعه بلاست بطور معمول در يك برگ برنج در مركز خاكستري و در حاشيه تيره و دوكي شكل (در وسط پهن و به تدريج تا انتها باريك ميگردد) است.

در شرايط مطلوب، ضايعات برگ بزرگ و در نهايت يكي شده و كل برگ را ميگيرد.

مقاله تشکیل شده از:
  1. توضیحات کامل در مورد بیماری بلاست برنج
  2. علائم بيماري
  3. چرخه بيماري و اپيدميولوژي آن
  4. عوامل مؤثر در گسترش بيماري
  5. روشهاي كنترل

دانلود مقاله

دستور العمل بیماری بلاست برنج

به صورت pdf

تهیه شده توسط

وزارت جهاد كشاورزي
سازمان حفظ نباتات
دفتر پيش آگاهي و كنترل عوامل خسارتزا

 

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.