ردیابی و پیش آگاهی آفات چغندر قند

0 248

ردیابی و پیش آگاهی آفات چغندر قند

مقدمه:
چغندر قند توسط آفات مختلفی مورد حمله قرار می گیرد که مهمترین آنها طی چند هفته اول رشد مسئله ساز هستند. براساس نوع آفات، زمان ظهور و تراکم آنها در محیط، اقدامات مختلف کنترلی علیه آنها اعمال می شود لذا شناخت فعالیت های آفات، پیش آگاهی و ردیابی آنها امری مهم در مبارزه محسوب می شود. ضدعفونی بذور قبل از کشت و ضدعفونی خاک بستر می تواند مسئله اولين آفاتی که به گیاهچه در خاک حمله می کنند را مرتفع سازد. مراحل دیگر مبارزه طی مراحل رشدی مختلف گیاه صورت می گیرد.
اهمیت شناخت فعالیت آفات در تصمیم گیری در مدیریت تلفیقی آفات نمی تواند از نظر دور ماند. در عوض این اطلاعات اصل اساسی در مدیریت تلفیقی می باشند که اقدام عليه آفت را تا زمان اثبات وجود و تایید جدی بودن تهدید آن توجیه می کند. مدیریت تلفیقی آفات مدرن بدون ارزیابی تراکم و شدت شیوع آفت، ارزیابی خسارت وارد به گیاه و تاثیر روی عملکرد امکان پذیر نمی باشد. کسب اطلاعات کمی در مورد اگرواکوسیستم های فازی ابتدایی و اساسی در تعیین واکنش های متقابل بین گیاه و آفت است.
ردیابی در مدیریت تلفیقی آفات برای تعیین انتشار آفات و همچنین ارزیابی تاثیر روش های کنترلی یگار می رود اما مهمترین استفاده از ردیابی در مدیریت تلفیقی آفات سنجش متغیرهای مورد نیاز در رشد و نمو آفت و استفاده از پیش آگاهی برای پیش بینی طغیان آنها است. پیش آگاهی جزئی مهم در استراتژی های مدیریت آفات است زیرا آگاهی از زمان و شدت حمله آفات می تواند در تاثیر کارآیی اقدامات کنترلی نقشی اساسی داشته باشد. پیش آگاهی می تواند تعیین کننده زمان سمپاشی براساس ظهور آفت باشد. نوع پیش آگاهی به نوع آفت و کارآیی برنامه ردیابی بستگی دارد اما بدون داشتن پیش آگاهی قابل اعتماد در رابطه با طغیان آفات، قضاوت در مورد استفاده از سموم شیمیایی مشکل است. در کانون هر برنامه ردیابی آفات روش های نمونه برداری قرار می گیرد که برای اندازه گیری تغییرات فراوانی آنها بکار می روند. برای پیش آگاهی آفت، کسب اطلاعات تکمیلی در رابطه با سیکل زندگی آفت و تاثیر شرایط آب و هوایی الزامی است. تخمین فراوانی آفت و تغییرات تعداد افراد جمعیت و شدت آلودگی تعیین کننده تصمیمات کنترلی اتخاذ شده است. از این رو روش نمونه برداری در هر برنامه ردیابی حائز اهمیت است. مطالعات وسیعی در رابطه با توسعه روش ها و ابزارهای نمونه برداری انجام شده است.
با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ردیابی، مدیریت آفت ساده تر، کارآمد تره اقتصادی تر و ایمن تر می گردد که منجر به کاهش مصرف سموم، خطرات کمتر بقایای سموم در خاک و محیط زیست، حداقل تاثیر روی ارگانیسم های مفید و سایر ارگانیسم های غیر هدف، کاهش هزینه ها و استفاده از حداقل زمان برای کنترل آفات و کاهش مقاومت آفات در برابر روش های کنترلی می شود.

برای خواندن ادامه مقاله آن را به صورت کامل رایگان دانلود کنید.


برای دانلود اینجا را کلیک کنید

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.