شناسنامه مرکبات

0 143

دانلود pdf شناسنامه مرکبات

پرورش مرکبات در جنوب چين و هندوچين بهويژه جنوب ويتنام از است. بنابر نشانههاي تاريخي، عبريها از سده بيستم پيش از ميلاد با مرکبات آشنايي داشتهاند. از کنارههاي جنوبي درياي مازندران به عنوان دومين کانون گسترش کشت مرکبات نام برده ميشود. در جنگهاي صليبي مرکبات از کشورهاي کناره جنوبي درياي مديترانه به اروپا برده شده است. ترنج يا بادرنگ اولين ميوه شناخته شده مرکبات در ايران است که براساس نوشتههاي ”تيوفراستوس” گياهشناس سال پيش از ميلاد مسيح در منطقه شوش و شوشتر کاشته ميشده است. نارنج، ليمو ترش و ۳۲۲يوناني از سال پيش و توسط اعراب به ايران آورده شده است. درخت پرتقال به ۱۳۲۲ تا ۱۱۲۲ليمو عماني در حدود ميلادي توسط پرتغاليها از اروپا به ايران آورده شده است و به اين دليل آن را پرتقال ۱۶احتمال زياد در قرن ناميده اند. سال پيش در شمال کشور آغاز شده و به جنوب کشور رفته است.۳۲۲کشت اقتصادي مرکبات در ايران از توليد مرکبات در جهان امروز از اهميت بسزائي برخوردار است يكي از منابع بسيار مهم توليد ثروت ، مبادلات کشورمرکبات خيز جهان شده است. ۱۱۵ تجاري و اشتغال بكار ساکنين حدود مرکبات يكي از با صرفه ترين ميوه ها براي توليدکنندگان آن ميباشد زيرا تا آنجائي که شرايط آب وهوا اجازه ميدهد غير مرکبات چيز ديگري بچشم نميخورد . مرکبات امروزه در جهان جنبه صنعتي بسيار مهمي را حائز گرديده و منبع پردرآمدي براي کشورهاي توليدکننده آن ميباشد . امروزه تجارت جهاني طيف گسترده اي از کالاها و خدمات را در برگرفته که در آن محصولات کشاورزي داراي مقبوليت ويژه اي است. بسياري از کشورهاي جهان بدليــل بهره مندي از شرايط اقليمي مناسب ، توليدکننده انواع محصولات کشاورزي بوده و از راه صدور آن با بدست آوردن ميلياردها دلار در آمد ارزي ، بخشي از نيازهاي وارداتي خود را تامين ميكنند.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.