علایم بیماری زنگ پیاز(Puccinia allii)

0 42

شروع ظهور علایم از اواسط تابستان تا اواخر پاییز خواهد بود که اسپورهای قارچی توسط باد و باران در محیط پخش می شوند.اسپورهای زمستان گذران هم میتوانند باعث توزیع بیماری شوند اما تصور بر این است که بیشتر شیوع به دلیل ایجاد بیماری و تولید اسپور بر روی گیاهان میزبان در سرتاسر سال زراعی خواهد بود.

کنترل:
⦁ بذر گواهی شده و سالم
⦁ تناوب کشت
⦁ محلول پاشی با سموم قارچ کش در ابتدای شیوع و بروز بیماری
⦁ حذف بقایای گیاه در انتهای کشت

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.