قانون حفظ نباتات

0 155

قانون حفظ نباتات

قانون حفظ نباتات ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون سازمان حفظ نباتات وابسته به وزارت کشاورزی تشکیل می گردد.
این سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به وسیله یک رئیس اداره خواهد شد.

تبصره :  انتخاب ذیحساب سازمان بعهده وزیر دارایی است .
ماده ۲- سازمان حفظ نباتات دارای شورایی است که از اشخاص زیر تشکیل میشود
١- وزیر کشاورزی ۲

– معاون فنی وزارت کشاورزی

۳- معاونت وزارت دارایی

۴- معاون وزارت کشور

۵- معاون وزارت بهداری با یک کارشناس به انتخاب وزیر بهداری

۶- رئیس موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی

۷- رئیس سازمان حفظ نباتات

۸- مدير عامل بنگاه شیمیایی و سه نفر کارشناس دفع آفات یا شخصیتهایی که کار آنها با
دفع آفات ارتباط دارد به انتخاب وزیر کشاورزی و در غیاب او معاون فنی وزارت کشاورزی عهده دار ریاست شورا خواهد بود.

ماده ۳- شورا جلسات ماهيانه خواهد داشت و در مواقع لزوم بر حسب دعوت وزیر کشاورزی و یا تقاضای رئیس سازمان جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد .

برای مشاهده متن به صورت کامل،می‌توانید آنرا به صورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید.


دانلود رایگان فایل pdf قانون حفظ نباتات.کلیک کنید

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.