مرور رده

انگور

آفات انگور

آفات انگور کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana در ایران فقط روی انگور گزارش شده است . در بهار لاروهای جوان…