مرور رده

محصولات زراعی

آفات پنبه

زنجرک پنبه Amrasca devastans  حشرات کامل و پوره ها از شیره ي گیاهی بافت هاي گیاه تغذیه میکنند. اعتقاد بر این است که…