مرور رده

محصولات صنعتی

آفات چغندر

کرم بر گخوار چغندرقند (کارادریناي چغندرقند)  Spodoptera exigua لارو این آفت، برگ خوار است که ب هصورت دسته جمعی…