مرور رده

مقاله های تخصصی

اتیلن

در طی قرن نوزدهم گاز زغال سنگ بعنوان روشنایی در خیابان ها مورد اتفاده بود. بعد ها مشاهده شد که گیاهانی که در مجاورت…