مرور برچسب

آفات و بیماری های گیاه پنبه

پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات پنبه

پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات پنبه این مقاله توسط پریسا هروي عضوهیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور گردآوري و تدوین شده است و در سال 1394 توسط وزارت جهادکشاورزي سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزي موسسه تحقیقات پنبه کشور منتشر شده است.…

اصول بهزراعی پنبه

این مقاله توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و در مورد محصول پنبه می باشد. در این مقاله با اصول بهزراعی پنبه آشنا خواهید شد خلاصه ای از مطالب موجود در مقاله: 1- اهمیت پنبه 2- اقلیم مناسب کشت پنبه 3- مراحل رشد پنبه 4- کاشت        4-1- انتخاب…