مرور برچسب

اثرات حلقه برداری بر انگور یاقوتی

اثرات جيبريك و حلقه برداری بر انگور یاقوتی

اثرات جيبريك و حلقه برداری بر انگور یاقوتی این تحقیق با هدف بررسی تیمارهای جیبرلیک اسید و حلقه برداری تنه در مرحله بعد از گلدهی به منظور تسریع در زمان رسیدن و درشت کرذن حبه های انگور یاقوتی در استان فارس انجام شد. آمایش در فصل زراعی 1388-89…