مرور برچسب

ارقام مرکبات

شناسنامه مرکبات

دانلود pdf شناسنامه مرکبات پرورش مرکبات در جنوب چين و هندوچين بهويژه جنوب ويتنام از است. بنابر نشانههاي تاريخي، عبريها از سده بيستم پيش از ميلاد با مرکبات آشنايي داشتهاند. از کنارههاي جنوبي درياي مازندران به عنوان دومين کانون گسترش کشت