مرور برچسب

Haplothrips tritici

آفات گندم

آفات گندم سوسک قهوه ای گندم      Amphimallon Caucasicum Gyll.     لاروهای این آفت پس از بارندگی های پایيزه فعال شده و با شروع رشدگندم از ریشه ها تغذیه کرده و آنها را قطع می کنند . بوته های قطع شده زردرنگ و خشکيده شده و با کوچکترین…

تریپس گندمHaplothrips tritici

تریپس گندم دراکثر مناطق کشورانتشاردارد. گندم، جو، چاودار، ذرت، برنج وبرخی گیاهان دیگربه عنوان میزبان آن ذکرشده اند. تغذیه این آفت باعث کوتاه ماندن و پیچیدگی سنبله وکج و معوج شدن ریشک ها می شود. خسارت تریپس گندم کاهش وزن دانه هارا به همراه…